رویدادها
 
اسفند
2&
1398
 روز شمار انتخابات

 
ستاد انتخابات
بخشداري مرکزي تويسرکان
بخشداري قلقلرود
فرمانداري تويسرکان

خبرنامه
 
لطفا Email خود را وارد نماييد
 
عضویت         لغو عضویت
 
عضویت
 
 
 
 
 

(GMT) / (Tehran) 

 

 
 »  اخبار  »  اخبار فرمانداري  »  دهياران در زمينه اشتغالزايي فعاليت هاي اثر گذار داشته باشند
 • بخشدار مرکزي تويسرکان گفت: دهياران در روستاهاي مختلف با توجه به اولويت کنوني کشور مبني بر ايجاد فرصت هاي متنوع شغلي بايد در زمينه اشتغالزايي فعاليت هاي اثر گذار و کاربردي داشته باشند.
 • دهياران در زمينه اشتغالزايي فعاليت هاي اثر گذار داشته باشند

  بخشدار مرکزي تويسرکان گفت: دهياران در روستاهاي مختلف با توجه به اولويت کنوني کشور مبني بر ايجاد فرصت هاي متنوع شغلي بايد در زمينه اشتغالزايي فعاليت هاي اثر گذار و کاربردي داشته باشند.

  سعدي عبدلي روز چهارشنبه در نشست هم انديشي با دهياران بخش مرکزي با موضوع توسعه گردشگري اشتغالزا اظهار کرد: تعداد قابل توجهي از روستاهاي شهرستان تويسرکلان قابليت توسعه ظرفيت هاي گردشگري و به ويژه بوم گردي دارند که مي توان با استفاده از اين ظرفيت اشتغالزايي کرد.

  وي بيان کرد: دهستان خرمرود با برخورداري از طبيعتي بکر و روستاهاي هدف گردشگري و با توجه به ساخت سد خرمرود و جاده تويسرکان به همدان از مسير گنجنامه، از ظرفيت هاي ويژه گردشگري برخوردار است که بايد بهره وري حداکثري از آن ايجاد کرد.

  عبدلي خاطر نشان کرد: طرح سامان دهي جاده تويسرکان به همدان از مسير گنجنامه، طرح ويژه اقتصاد مقاومتي شهرستان تويسرکان است که بايد در کانون توجه مسوولان قرار بگيرد.

  وي تاکيد کرد: اکنون بهره وري حداکثري از تسهيلات اشتغالزاي روستايي، فرصتي بي بديل براي ايجاد اشتغال در روستاها به شمار مي رود که نبايد اين فرصت را از دست داد.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي در چه جاهايي استفاده مي شود اين روش زماني به کار برده مي شود که انتخاب نمونه از اعضاي جامعه مشکل يا غير ممکن استبهترين نقطه ضعف روش نمونه گيري خوشه اي چيست انتخاب که اين که نمونه انتخاب شده ممکن است به صورت کامل معرفي و نمايندگي واقعي جامعه نباشدروش نمونه گيري منظم را تعريف کنيد در اين روش تمام اعضاي جامعه بدون هرگونه نظم و ترتيب فهرست بندي مي‌شوند سپس نمونه مورد نظر را با استفاده از يک نظم معين از ?? جامعه انتخاب مي شوداز روش نمونه گيري طبقه اي در چه شرايطي استفاده مي شود از اين روش زماني استفاده مي شود که محقق علاقه مند است اطمينان حاصل کند هر يک از طبقات موجود در جامعه در نمونه حضور داردانواع نمونه گيري تصادفي را نام ببريد و تعريف کنيد نمونه گيري تصادفي ممکن است به دو صورت با جايگزيني و بدون جايگزيني انجام شود در نمونه گيري با جايگزيني هر روز بيش از پيش از ? شانس انتخاب شدن را دارد در صورتي که در نمونه گيري تصادفي بدون جايگزيني حرف فقط يک بار شانس انتخاب شده را دارددو روش براي اطمينان از صحت طفل اجازه بودن نمونه گيري را نام ببريد يک قرعه‌کشي دو جدول انتخاب تفکرملاحظه هاي نظريه براي انتخاب نمونه گيري واقعي چيست الف نماينده واقعي بودن نمونه به تصادفي بوددو اصل عمده در نظم روش هاي نمونه گيري چيست ?? است امده تمام روش هاي نمونه گيري را تحت تاثير قرار داده است ابتدا حرارت زورگيري در فرايند انتخاب سپس افزايش دقت در کليه مراحلجامعه و نمونه را تعريف کنيد نمونه گروهي از اعضاي جامعه تر شده است که اطلاعات مورد نياز پژوهشي به کمک آن حاصل مي‌شود جامع مجموعه اعضاي حقيقي يا فردي است که از روش پژوهش به آن انتقال داده مي شودنقطه ضعف نمونه گيري هدفدار نقطه ضعف مهم اين روش اين است که امکان دارد قضاوت هاي پژوهشگر درست نباشدويژگي اصلي روش استقرايي چيست يک قابل تکرار است از نتيجه هاي جزئي نتيجه کلي گزينه گرفته مي شودتفاوت بين روش علمي و استدلال استقرايي در تدوين فرضيه در استدلال استقرايي پژوهش در ابتدا به مشاهده پردازد و سپس اطلاعات جمع آوري شده را سازمان بندي مي کند در روش علمي يک پژوهشگر است استدلال مي‌کند که چنانچه فردي در تاييد شود چه اتفاق خواهد افتاد سپس با مشاهده ملزم به جمع آوري اطلاعات جهت رد يا تاييد فرضيه پژوهش روندي است ميترسم تر و قوي تر از روش علمي پژوهش با ساختار منظم تري از تن کاش توهم است که معمولاً منجر به نوعي ثبت مراحل و گزينش و گزارش نتايج مي شود در عين حال که مي توان روش علمي را بدون پژوهش به کار گرفت ولي پژوهش علمي را نمي تواند بدون روش و جوهر علمي انجام داد بنابراين پژوهش مرحله تخصصي تري از روش شناسايي علمي استمراحل روش علمي را به ترتيب بنويسيد يک احساس مشکل يا مسئله دو تعيين و تعريف مشکل و مسئله ? پيشنهاد راه حل يا راه حل هايي براي مشتري و مسئله چهار استدلال به شيوه قياسي درباره نتايج راه حل هاي پيشنهاد شده پنج آزمودن فرضيهنظريه قياسي فردي چيست نظري که بر اثر چند مشاهده اندک و بدون مشاهده قبلي درباره پديده شکل مي‌گيرد به آن نظريه قياسي فردي هدفهاي نظريه به اطلاعات جمع آوري شده را خلاصه و سازماندهي مي کند و آنها را در يک حوزه يا محيط مشخص قرار ميدهد به عنوان مثال يک نظريه با درگيري نتايج پژوهش‌هاي مختلف را يک حاصل کرده و آنها را با هم به صورت فرندهاي بارگيري و بارگيري و بيان مي‌کند و علاوه نظريه يافته هاي آزمايشي انفرادي انجام شده را روشن ميکند و به آنها معني ميدهد به علاوه نظريه براي حوادث مشاهده شده نسبت هاي مناسب فراهم و از طريق تعيين روابط بين متغيرها چگونگي همبستگي بين رويدادها را معين مي کنداز ويژگي‌هاي نظريه به دو مورد اشاره کنيد همراه با توضيح نظريه بايد توانايي تثبيت حقايق و مشاهده هاي مربوط به يک نفره را به ساده ترين صورت ممکن داشته باشد نظر هاي که داراي مفروضه هاي اندک و به زبان ساده بيان شده باشد قابل قبول تر از نظريه‌هاي است که طاق و پيچيده باشد اين عصر را در علم اصناف گري علم نمي‌دهد نظريه را دو نظريه به بايدها نظريه به بايد با واقعيت هاي مشاهده شده و طبيعت و دانش پيش سازگار باشد مقاومت به دنبال نظريه هستيم که کار آفرين روش را براي تبيين واقعيت ها فراهم سازدانوع نظريه يک نفره استقرايي ? نظريه قياسي فرضيمرحله غيرقابل تفکيک شکل پذيري نظريه را نام ببريد و تعريف يک سطح تجربي در اين سطح فقط به کشف روابط تجربي بين پديده ها و درک چگونگي اين روابط پرداخته است دو سطح نظري در اين سطح عبارت بودند کشف و پروراندن يک نظريه در اين سطح تنها روابط تجربي به صورت مجزا تامين مي شود بلکه به کمک آنها يک الگوي مکعب معين ساخته مي‌شود سطح نظري نشان دهنده پيشرفت در اين مرحله در علم است مرحله اي که در آن هيچ يک ازروش هاي تحصيلي به طور کامل کردن شده است و در علم اجتماعي کمتر به آن پرداخته استمنابع اطلاعاتي که بشر براي حل مشکلات خود از آنها استفاده کرده است را نام ببريد يک تجربه دو صاحبنظران استدلال قياسي استدلال استقرايي ? روش علمييک نقشه کلي و عمده روش تجزيه چيست به نام محدوديت برخوردار است ميزان و شدت تاثير يک حادثه در يک رفت به ويژگي‌هاي شخصيتي و فيزيولوژيکي او بستگي دارد نفر انسان از يک موقعيت واحد تجربه هايي متفاوت تر مي کند به عنوان مثال چگونگي که براي يک شخص پناهگاه مناسبي است ممکن است براي فرد ديگري محل خطرناک باشد مشاهده کننده درب کلاس واحد در يک زمان معين ممکن است گزارش‌هاي درست ولي کاملا متفاوت کند يکي از ضعيف و يک مرد قوي باشدضعف روش تجربي را توضيح دهيد ضعف ديگر تجربه اين است گاهي اوقات انسان نيازمند اطلاعاتي است که است که يک شخص نمي تواند در برخي از موارد آن را از طريق تجربه بياموزد به عنوان مثال چند وجهي را به حال خود واگذار کنيم تا رياضيات ياد بگيرد احتمال دارد که شيوه جمع‌آوري کردن اعداد را در يابد ولي پيدا کردن رياضي براي حل معادله دو وجهي توسط اين کودک تقريبا غير ممکن است به طور کلي تجربه با عنوان ابزاري علمي در کشف واقعيت ها محدوديت هاي زيادي دارد که پژوهشگر بايد به آن توجه دقت بيشتري داشته باشداز مزاياي روش صاحبنظران چيست علم بيشتري را در زمان کمتري به دست مي آيدروش استدلال قياسي چند جز دارد به آنها اشاره کنيد الف بر يک فرد عمده يا از پيش پذيرفته شده استوار است يک فرد فرعي که شامل يک مورد خاص که حقيقت ياراباد بر اثر اجرا ميشهضعف روش استقرايي چيست موجب انباشته شدن اطلاعاتي مي‌شود که اهميت و نقش عمده اي در پيشرفت اطلاعات جديد داردروش علمي چيست ترکيب استدلال قياسي و استقرايي

  عکس های مرتبط
   
                       
   
   ارسال به دوستان  |   | دیدگاه شما | 0 نظر   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 41
  بازگشت
   

   
      
   

  سایت استانداری همدان  |   ارتباط با ما  |   جستجو  |   RSS

  کلیه حقوق محفوظ و متعلق به استانداری همدان می باشد.
  استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.