• معرفي فرماندار و معاون شهرستان تويسرکان
 • تصوير

  نام و نام خانوادگي

  سمت

  تحصيلات

   

    آقاي سيد رسول حسيني

  فرماندار

  دانشجوي دکتري