اخبار فرمانداري
1397/10/17
  • فرماندار تويسرکان دربازديدازچهاردهمين کارگاه آموزش پيوندزني گردو: براي سال آينده???هزارپيونددرنظرگرفته شده است که اميدواريم باتلاش جهادکشاورزي،تامين اعتبارلازم وهمکاري باغداران محقق شود.

    فرماندار تويسرکان دربازديدازچهاردهمين کارگاه آموزش پيوندزني گردو: براي سال آينده???هزارپيونددرنظرگرفته شده است که اميدواريم باتلاش جهادکشاورزي،تامين اعتبارلازم وهمکاري باغداران محقق شود.
  • فرماندار تويسرکان دربازديدازچهاردهمين کارگاه آموزش پيوندزني گردو:

    براي سال آينده???هزارپيونددرنظرگرفته شده است که اميدواريم باتلاش جهادکشاورزي،تامين اعتبارلازم وهمکاري باغداران محقق شود.