اخبار فرمانداري
1397/10/17
  • روستا گردشي و بررسي مسائل و مشکلات روستاي شان آباد توسط فرماندار،امام جمعه شهرستان و نماينده و مديران/مردم بدون واسطه مشکلات خود را با مسئولان در ميان ميگذارند

    روستا گردشي و بررسي مسائل و مشکلات روستاي شان آباد توسط فرماندار،امام جمعه شهرستان و نماينده و مديران/مردم بدون واسطه مشکلات خود را با مسئولان در ميان ميگذارند
  • روستا گردشي و بررسي مسائل و مشکلات روستاي شان آباد  توسط فرماندار،امام جمعه شهرستان  و نماينده و مديران/مردم بدون واسطه مشکلات خود را با مسئولان در ميان ميگذارند