اخبار فرمانداري
1397/10/17
  • ديدار مديرکل منابع طبيعي و مسئول بسيج کارمندان استان با فرماندار تويسرکان فرماندار تويسرکان:?محور تقاضاي از منابع طبيعي ?-واگذاري قانوني اراضي ملي،شيبدار به متقاضيان بخش خصوصي?-حل مشکل تداخلات مردم با منابع طبيعي ?-مساعدت در احداث بقا روستائي توسط منابع طبيعي

    ديدار مديرکل منابع طبيعي و مسئول بسيج کارمندان استان با فرماندار تويسرکان فرماندار تويسرکان:?محور تقاضاي از منابع طبيعي ?-واگذاري قانوني اراضي ملي،شيبدار به متقاضيان بخش خصوصي?-حل مشکل تداخلات مردم با منابع طبيعي ?-مساعدت در احداث بقا روستائي توسط منابع طبيعي
  • ديدار مديرکل منابع طبيعي و مسئول بسيج کارمندان استان با فرماندار تويسرکان
    فرماندار تويسرکان:?محور تقاضاي از منابع طبيعي ?-واگذاري قانوني اراضي ملي،شيبدار به متقاضيان بخش خصوصي?-حل مشکل تداخلات مردم با منابع طبيعي ?-مساعدت در احداث بقا روستائي توسط منابع طبيعي