اخبار فرمانداري
1397/10/17
  • به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان تويسرکان، صبح امروز حبيب موميوند فرماندار ميزبان مهدي سماوات مديرکل بيمه روستايي و عشايري استان در محل کارش بود و در خصوص فراهم سازي بستر هاي لازم جهت گسترش فرهنگ بيمه در بين شهروندان و بويژه روستاييان و عشاير شهرستان بحث و تبادل نظر کردند.

    به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان تويسرکان، صبح امروز حبيب موميوند فرماندار ميزبان مهدي سماوات مديرکل بيمه روستايي و عشايري استان در محل کارش بود و در خصوص فراهم سازي بستر هاي لازم جهت گسترش فرهنگ بيمه در بين شهروندان و بويژه روستاييان و عشاير شهرستان بحث و تبادل نظر کردند.
  • به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان تويسرکان، صبح امروز حبيب موميوند فرماندار ميزبان مهدي سماوات مديرکل بيمه روستايي و عشايري استان در محل کارش بود و در خصوص فراهم سازي بستر هاي لازم جهت گسترش فرهنگ بيمه در بين شهروندان و بويژه روستاييان و عشاير شهرستان بحث و تبادل نظر کردند.