اخبار فرمانداري
1397/11/19
  • ساختمان حوزه مقاومت بسيج روستاي ولاشجرد در مساحت 265 مترمربع توسط سپاه ناحيه تويسرکان با اعتبار 300 ميليون تومان افتتاح شد.

    ساختمان حوزه مقاومت بسيج روستاي ولاشجرد در مساحت 265 مترمربع توسط سپاه ناحيه تويسرکان با اعتبار 300 ميليون تومان افتتاح شد.
  • ساختمان حوزه مقاومت بسيج روستاي ولاشجرد در مساحت 265 مترمربع توسط سپاه ناحيه تويسرکان با اعتبار 300 ميليون تومان افتتاح شد.