اخبار فرمانداري
1398/04/19
  • برگزاري نشست هم افزايي بين دبيران کميسون هاي ذيل شوراي تامين

    برگزاري نشست هم افزايي بين دبيران کميسون هاي ذيل شوراي تامين استان با معاون سياسي امنيتي فرماندار و بخشداران و کارشناسان سياسي امنيتي فرمانداري تويسرکان به رياست اخوان معاون اداره کل امنيتي وانتظامي استانداري .
  • برگزاري نشست هم افزايي بين دبيران کميسون هاي ذيل شوراي تامين استان با معاون سياسي امنيتي فرماندار  و بخشداران و کارشناسان سياسي امنيتي فرمانداري تويسرکان به رياست اخوان معاون اداره کل امنيتي وانتظامي استانداري .

    دراين نشست اخوان معاون اداره کل امنيتي و انتظامي استانداري ضمن تببين دستورالعمل هاي مرتبط،بر تشکيل منظم جلسات و پيگيري مصوبات تاکيد کرد.