اخبار فرمانداري
1398/07/17
  • بررسي وضعيت درخت چنار تاريخي مسجد باغوار

    بررسي وضعيت درخت چنار تاريخي مسجد باغوار
  • بمنظور بررسي وضعيت درخت چنار تاريخي مسجد باغوار ، با حضور مسئولان مرتبط شهرستاني و به رياست معاون برنامه ريزي فرماندار جلسه اي تشکيل و مقرر شد: طرح کارشناسي براي محافظت از اين درخت کهنسال به عنوان نماد تاريخي و هويتي تويسرکان توسط اداره ميراث فرهنگي با همکاري اداره جهاد کشاورزي و محيط زيست تدوين گرديده و شهرداري تويسرکان نسبت به اجراي آن اقدام نمايد.