اخبار فرمانداري
1399/08/25
  • با استقبال فرماندار ، نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي معاونين فرماندار، بخشداران وتعدادي از روساي ادارات استاندار همدان وارد شهرستان تويسرکان شد. صبح امروز سيد سعيد شاهرخي استانداري همدان جهت بازديد از چند پروژه در حال اجرايي شهرستان با استقبال فرماندار و روساي ادارات وارد شهرستان تويسرکان شد .

    با استقبال فرماندار ، نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي معاونين فرماندار، بخشداران وتعدادي از روساي ادارات استاندار همدان وارد شهرستان تويسرکان شد. صبح امروز سيد سعيد شاهرخي استانداري همدان جهت بازديد از چند پروژه در حال اجرايي شهرستان با استقبال فرماندار و روساي ادارات وارد شهرستان تويسرکان شد .
  • با استقبال فرماندار ، نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي معاونين فرماندار، بخشداران  وتعدادي از روساي ادارات  استاندار همدان  وارد شهرستان تويسرکان شد.
    صبح امروز  سيد سعيد شاهرخي استانداري همدان جهت بازديد از چند پروژه در حال اجرايي شهرستان  با استقبال فرماندار و روساي ادارات وارد شهرستان تويسرکان شد .