کارشناس آمار و فناوري اطلاعات
محمد اسکندري
وظايف واحد فناوري اطلاعات مطالعه و بررسي درزمينه فن اوري سخت افزاري و نرم افزاري و نوآئوري ها و طرح هاي جديد به منظور ارتقاي سطح كارآيي واحدهاي فرمانداري با هماهنگي و همكاري دفتر فناوري اطلاعات. برنامه ريزي به منظور پشتيباني ، نگهداري و استفاده بهينه از امكانات ، تامين و تجهيز لوازم و وسايل نرم افزاري و سخت افزاري مورد نياز. اظهارنظر و ارائه نظرات مشورتي در مورد سيستم هاي طراحي شده با امكانات سخت افزاري و نرم‌افزاري به دفتر فناوري اطلاعات. پياده سازي و نصب و راه اندازي سيستم هاي كاربردي محدود و نيمه گسترده با هماهنگي و همكاري دفتر فناوري اطلاعات. اجراي استانداردها و دستورالعمل هاي اجرايي دفتر فناوري اطلاعات به منظور بهره برداري كاربردي از نرم افزار و تجهيزات رايانه اي. بررسي نيازها و تقاضاي دريافتي و تلاش و كوشش در جهت توسعه فراگير و همه جانبه سيستم هاي كاربردي فن آوري اطلاعات و ارائه خدمات لازم دراين زمينه. برنامه ريزي و تمهيدات لازم به منظور ايجاد پايگاه داده هاي جغرافيايي در شهرستان. شركت در كميسيون ها ، سمينارها و جلسات مختلف مرتبط و تهيه گزارش هاي لازم جهت كمك به تصميم گيري و تصميم سازي مقامات در راستاي عملياتي شدن سياست هاي اجرائي