مسئول حراست
ناصر افشار
وظايف واحد حراست پيگيري درمورد صدور كارت شناسايي و تردد جهت پرسنل. انجام اقدامات لازم به منظور اموزش حراستي. هماهنگي با حراست استانداري. همكاري و پيگيري در زمينه تهيه برنامه ارزشيابي سالانه كاركنان. جمع اوري اطلاعات در خصوص كاركناني كه خدمت و ارزيابي كار انان برجسته و يا ضعيف تشخيص داده شده است. بررسي و پيگيري و اعلام صلاحيت حفاظتي در مورد داوطلبين اشتغال ، انتقال ، ماموريت و متقاضيان سلاح. اقدام لازم به منظور پيشگيري از امكان نقض مقررات حراستي و رسيدگي به موارد نقض شده. تنظيم سيستم مناسب جهت حراست و نگهداري از پرسنل و تاسيسات و كنترل ورود و خروج كاركنان و نظارت بر عملكرد انان در پاسخگويي به مراجعات روزانه مردم درجهت رعايت مقررات. انجام كليه امور محرمانه مربوط به دستگاه ها.