کارشناس راه و ساختمان و امورعمراني
سيد اسماعيل شيخ الاسلامي
هدايت و نظارت بر ارگان هاي اجرايي در تهيه و تنظيم طرح هاي زيربنايي اقتصادي و عمراني با توجه به تجارب و ضرورت ها و نيازها و با در نظر گرفتن جهات اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي شهرستان بررسي و نظارت و ارزيابي مستمر بر تملك دارائي هاي سرمايه اي و پيشرفت برنامه ها و طرح هاي واحدهاي اداري شهرستان تابع نظام بودجه استاني. نظارت بر برنامه هاي عمراني و گزارشگيري مستمر از پيشرفت برنامه هاي عمراني روستاها و شهرها و اعلام پيشرفت ان ها به سازمان هاي اجرايي مربوط به منظور رفع موانع. هماهنگي و همكاري درزمينه برقراري اجراي نظام فني - اجرايي درچارچوب مقررات و ضوابط مربوط و نظارت كلي بر طرح هاي عمراني و فني بر اساس نظام فني - اجرايي استان. هدايت و نظارت بر واحدهاي اداري شهرستان در تهيه و تنظيم طرح هاي اقتصادي و عمراني با توجه به تجارب و ضرورت ها و نيازها و با درنظر گرفتن جهات اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي شهرستان و استان. نظارت و پيگيري لازم درزمينه تامين مصالح مورد نياز پروژه هاي عمراني و همكاري با كارشناس دفتر فني استانداري دررابطه با امور عمراني شهر. ارائه به موقع فرم مربوط به نواقص پروژه هايي كه نقص دارند و كنترل ميزان مصالح مصرف شده تشكيل جلسات كميته برنامه ريزي شهرستان و پيگيري مصوبات. پيگيري امور مربوط به منازل سازماني. پيگيري امور مربوط به حفاري در سطح شهر. بازديد از مناطق خسارت ديده به اتفاق اعضا كميته و درصورت لزوم پيگيري امورمربوط به خسارت. بررسي طرح هاي عمراني روستاها و شهرداري ها براي استفاده از اعتبارات وزارت كشور همچين طرح هايي كه از محل اعتبارات عمراني انجام مي گيرد. نظارت بر اجراي طرح هاي عمراني و فني (تملك دارايي هاي سرمايه اي) ملي و شهرستاني و گزارشگيري از پيشرفت برنامه هاي و ارزيابي آن ها. ارزشيابي اجراي پروژه هاي تملك داراي هاي سرمايه اي ملي و شهرستاني از لحاظ اثرات اقتصادي ، اجتماعي و تجزيه و تحليل آن ها و انعكاس به مسئولين ذي ربط. تهيه و تنظيم گزارش جامع از عملكرد واحدهاي اداري شهرستان و ارزشيابي ان ها در راستاي اجراي پروژه هاي عمراين و آثار و نتايج اقتصادي اجتماعي ان ها به منظور استفاده بهينه در تدوين برنامه هاي ملي منطقه اي و محلي. بررسي هاي لازم و نظارت بر انجام مطالعات در زمينه هاي اجراي طرح ها و برنامه هاي واحدهاي اداري شهرستان و نهادهاي انقلاب اسلامي شهرستان به منظور پيشبرد برنمه هاي عمراني و همچنين ارائه نظرات دراين زمينه به كميته برنامه ريزي شهرستان. مطالعه و بررسي وضع مناطق روستايي و شهري شهرستان از نظر امكانات و تسهيلات رفاهي به منظور شناخت نيازها و اولويت بندي ان ها و پيگيري اعتبارات مربوط از منابع مختلف. همكاري با واحدهاي ذيربط در استانداريدر امر تهيه و تنظيم معيارها و ضوابط لازم براي تعيين اولويت هاي طرح هاي عمراني در مناطق روستايي و شهري. نظارت و پيگيري برامر تهيه و تنظيم گزارش جامع از عملكرد و برنامه هاي خاص منطقه اي و ارزيابي اقدامات انجام شده و اعتبارات مصرف شده و آثار اجتماعي و اقتصادي اين برنامه ها در ناحيه به منظور استفاده در توسعه و افزايش و بهره گيري از اين نوع برنامه ها. نظارت و بررسي اعتبارات شهرداري ها و هدايت و راهنمائي هاي لازم در اتحاذ روش هاي صحيح و رعايت اولويت ها درچارچوب طرح ها و برنامه ها. هدايت امكانات و نيروها به منظور پيشبرد طرح ها و پروژه ها و رفع موانع واحدهاي اداري شهرستان. انجام اقدامات لازم به منظور حضور فعال درجلسات ، كميته برنامه ريزي شهرستان و يا مجامع ، شوراها ، كميته ها ، كارگروه ها و كميسيون هاي استاني حسب مورد.